Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Τελευταίο Τεύχος

Περίληψη

Στόχος του άρθρου αυτού είναι να μελετήσουμε τα βασικά στοιχεία της Θεωρίας του Management και να προσπαθήσουμε να βρούμε δυνατότητες συσχέτισης αυτών των στοιχείων με τις λειτουργίες και την οργάνωση μιας σχολικής μονάδας.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα ξεκινήσουμε με τον ορισμό της έννοιας του Οργανι-σμού και θα προχωρήσουμε στις έννοιες των εισροών και εκροών.
Θα περιγράψουμε δύο θεωρίες του Management (τη Διοίκηση με βάση αντικειμενικούς στό-χους και το Ιαπωνικό Management) και τις δυνατότητες που θα μπορούσαν να προσφέρουν στη διοίκηση ενός σχολείου.
Στη συνέχεια θα συγκρίνουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν τους δύο Οργανισμούς (οικο-νομικούς και σχολικούς) και τις επιμέρους λειτουργίες τους (Προγραμματισμός, Οργάνωση, Διεύθυνση, Έλεγχος).
Θα ασχοληθούμε εκτενέστερα με τη βασικότερη από αυτές τις λειτουργίες, τον Προγραμματι-σμό, και στο τέλος θα αναπτύξουμε τους προβληματισμούς σχετικά με την ανάγκη επιμόρφω-σης των μελλοντικών διευθυντικών στελεχών των σχολικών μονάδων σχετικά με τις θεωρίες της Οργάνωσης & Διοίκησης.

Πλήρες Κείμενο: pdfΣχολεία και Επιχειρήσεις: Υπάρχει αντιστοίχιση; 450 KB