Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Τελευταίο Τεύχος

Περίληψη

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την αποτελεσματικότητα της αφήγησης ιστοριών στην ενίσχυση της ψυχική ανθεκτικότητας των παιδιών εν καιρώ πανδημίας μέσω της ψυχοκοινωνικής παρέμβασης «Ιολίνα & Κορονάκος».
Μεθοδολογία: Εκατόν δεκαπέντε μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας 5-11 ετών (Μ.Ο = 7,59, Τ.Α= 2,32), 62 αγόρια (53,9%) και 53 κορίτσια (46,1%) από τον γενικό πληθυσμό της Ελλάδος συμμετείχαν στην έρευνα. Ένα ερωτηματολόγιο 8 ερωτήσεων βασιζόμενο σε πέντε διαφορετικές ιστορίες της Ιολίνας και του Κορονάκου όπου εξέταζε την ανησυχία/αβεβαιότητα, την τήρηση οδηγιών προστασίας κατά του ιού, τις συναισθηματικές στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων και τα επίπεδα αισιοδοξίας χορηγήθηκε στους συμμετέχοντες σε δυο χρονικές περιόδους με διαφορά 3 εβδομάδων (πριν και μετά την παρέμβαση).
Αποτελέσματα: H παρέμβαση βρέθηκε να ενισχύει σημαντικά την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών αφού έπειτα από την παρέμβαση τα παιδιά παρουσίασαν μειωμένα επίπεδα ανησυχίας/αβεβαιότητας (p<0,00025) και αυξημένα επίπεδα τήρησης οδηγιών (p<0,00025), συναισθηματικών στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων (p<0,00025) και αισιοδοξίας (p<0,00025), αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια πρώτη απόπειρα για την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών σε περιόδους πανδημίας μέσω της αφήγησης ιστοριών υπό το πρίσμα της ΓΣΘ, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως, καλλιεργώντας το έδαφος για την διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών που θα στοχεύουν στην δημιουργία και υιοθέτηση κατάλληλων παρεμβάσεων ειδικά σχεδιασμένων για την καλύτερη διαχείριση και αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης στα παιδιά.

Πλήρες Κείμενο: pdfΙστορίες για τα παιδιά την εποχή της πανδημίας. Το παράδειγμα της Ιολίνας και του Κορονάκου. Μια βιβλιογραφική και ερευνητική προσέγγιση. 319 KB