Τελευταίο Τεύχος

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετήσει τον βαθμό στον οποίο εφαρμόζεται το μετασχηματιστικό μοντέλο ηγεσίας στη φροντιστηριακή εκπαίδευση, καθώς και τη σχέση του με την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Το δείγμα αποτέλεσαν 150 καθηγητές που εργάζονται σε φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ενώ ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε έντυπο ερωτηματολόγιο. Η στατιστική ανάλυση περιλάμβανε παραμετρικούς και μη παραμετρικούς στατιστικούς ελέγχους (T-test, One-Way ANOVA,Mann - Whitney, Kruskal- Wallis, συντελεστές Spearman καιPearson,Ανάλυση Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης). Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στη φροντιστηριακή εκπαίδευση συμφωνούν ότι η διεύθυνσή τους εφαρμόζει (το) μετασχηματιστικό μοντέλο ηγεσίας. Μάλιστα, φαίνεται να υπάρχει διαφοροποίηση με βάση το φύλο, την ηλικία, αλλά και την ειδικότητα. Οι προαναφερόμενες μεταβλητές επιδρούν και στο επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίηση των ερωτώμενων. Οι διαστάσεις του ελεύθερου χρόνου και των οικονομικών απολαβών καταδεικνύουν ορισμένα από τα βασικότερα προβλήματα του συγκεκριμένου χώρου.

Πλήρες Κείμενο: pdfΗ μετασχηματιστική ηγεσία και η επαγγελματική ικανοποίηση στη φροντιστηριακή εκπαίδευση 875 KB