Τελευταίο Τεύχος

Περίληψη

Καθώς το ενδιαφέρον για την online εκπαίδευση συνεχώς αυξάνεται, οι έρευνες πλέον εστιάζουν στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να εξασφαλιστεί η ποιότητά της μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να κατέχουν έναν σημαντικό ρόλο. Ο σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής έρευνας είναι να διερευνηθούν οι διδακτικές προσεγγίσεις και ο ρόλος των εκπαιδευτικών στα online περιβάλλοντα μάθησης, οι αρχές και οι μέθοδοι που διέπουν την διδασκαλία τους και οι παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές τους. Στα αποτελέσματα φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούν μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις που ευνοούν την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και της συνεργασίας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι αρκετά σημαντικός, παρέχοντας υποστήριξη και εξασφαλίζοντας την ουσιαστική μάθηση μέσω των ενεργειών του.

Πλήρες Κείμενο: pdfΔιδακτικές προσεγγίσεις και προοπτικές σε online περιβάλλοντα μάθησης 474 KB