Τελευταίο Τεύχος

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα ασχολείται με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες μαθητές σχετικά με τον εγγραμματισμότους κατά τη διάρκεια μαθημάτων αγγλικής γλώσσας σε απογευματινές τάξεις υποδοχής (ΔΥΕΠ) σε ελληνικά δημοτικά σχολεία. Αποσκοπεί ακόμη στην διερεύνηση μιας σειράς παραγόντων που επηρεάζουν την εκπαίδευση προσφύγων όπως επίσης και στην ανεύρεση λύσεων αντιμετώπισης των αδυναμιών τους. Η έλλειψη πηγών από την διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με συγκεκριμένα προγράμματα εγγραμματισμού προσφύγων είναι το κενό που σκοπεύει να εξερευνήσει η συγκεκριμένη εργασία και να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα μαθημάτων/ύλης (syllabus) που θα περιλαμβάνει χρήσιμες πρακτικές για τη διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής προσφύγων μαθητών από την έναρξη των μαθημάτων αγγλικής γλώσσας. Η διεξαγωγή της έρευνας βασίζεται σε μικτού τύπου μεθοδολογία, γίνεται δηλαδή συνδυασμός ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων από ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις και παρακολούθηση τάξης Η ανάλυση των δεδομένων προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με προβληματικές περιοχές που σχετίζονται με τον εγγραμματισμό των προσφύγων. Εντοπίζει ακόμη διάφορους παράγοντες που εμποδίζουν την γλωσσική τους ανάπτυξη όπως το παρόν πρόγραμμα σπουδών, την ελλιπή επιμόρφωση εκπαιδευτικών, την απουσία Διαμεσολαβητή και επίσης την ανεπαρκή σχολική εμπειρία των μαθητών καθώς και τη χαμηλή συμμετοχή των γονέων τους.Τα ευρήματα της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία ενός προγράμματος μαθημάτων που υποστηρίζει την μάθηση των προσφύγων και το έργο των εκπαιδευτικών.

Πλήρες Κείμενο: pdfΗ Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε πρόσφυγες μαθητές στο ΕλληνικόΔημοτικό Σχολείο: Προβλήματα και δυσκολίες στον εγγραμματισμό τους 703 KB