Τελευταίο Τεύχος

Περίληψη

Η μεγάλη πλειονότητα των ερευνητικών μελετών για την αξιολόγηση της επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζόμενων αξιοποιεί το ερευνητικό εργαλείο Maslach Burnout Inventory (MBI). Το Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) είναι ένα πρόσφατο ερευνητικό εργαλείο αυτοαναφοράς για τη μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης. Περιλαμβάνει δυο διαστάσεις, την εξάντληση και την αποδέσμευση από την εργασία. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο δεν έχει αξιοποιηθεί εκτενώς στον χώρο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και δεν έχει αξιολογηθεί ικανοποιητικά η παραγοντική δομή του ως ερευνητικού εργαλείου. Σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής μελέτης είναι η αξιολόγηση της παραγοντικής δομής του ερευνητικού εργαλείου OLBI για την αποτύπωση της επαγγελματικής εξουθένωσης στον χώρο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η έρευνα ήταν ποσοτική με τη χρήση του ερωτηματολογίου OLBI. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από 66 Διευθυντές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε σύνολο 67 Διευθυντών, όλων των σχολείων στον νομό Ηλείας, το σχολικό έτος 2017-2018. Η ανάλυση των δεδομένων και η αξιολόγηση της παραγοντικής δομής του ερωτηματολογίου OLBI έγινε με τα λογισμικά SPSS25 και LISREL 8.8.Τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης έδειξαν ότι το ερωτηματολόγιο OLBI επιβεβαιώνεται ως ερευνητικό εργαλείο για την αξιολόγηση της επαγγελματικής εξουθένωσης στον χώρο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Πλήρες Κείμενο: pdfΑξιολόγηση της παραγοντικής δομής του ερευνητικού εργαλείου Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) στο πεδίο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα 783 KB