Τελευταίο Τεύχος

Περίληψη

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει το θέμα των ενδοσχολικών συγκρούσεων των εκπαιδευτικών μιας σχολικής μονάδας. Συγκεκριμένα, βασικός σκοπός του είναι ο προσδιορισμός των απόψεων των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα αίτια των ενδοσχολικών συγκρούσεων. Το άρθρο παρουσιάζει τη διερεύνηση του θέματος τωνενδοσχολικών συγκρούσεων, η οποία υλοποιήθηκε με ποσοτική έρευνα, με εργαλείο το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπλήρωσαν 126 εκπαιδευτικοί των Γυμνασίων και Λυκείων του νομού Καρδίτσας. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος θεωρούν πως οι ενδοσχολικές συγκρούσεις μπορούν να προκύψουν και μεταξύ των εκπαιδευτικών και μεταξύ των εκπαιδευτικών και της διεύθυνσης της σχολικής μονάδας. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φάνηκε ότι τα σημαντικότερα αίτια των ενδοσχολικών συγκρούσεων εντοπίστηκαν στο ωρολόγιο πρόγραμμα, στον τρόπο κατανομής των μαθημάτων διδασκαλίας, στην ανάληψη και υλοποίηση καθηκόντων, αλλά στο αρνητικό σχολικό κλίμα και στο στυλ ηγεσίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον παράγοντα της οικονομικής κρίσης, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ενισχύει την εκδήλωση των ενδοσχολικών συγκρούσεων. Τα στοιχεία της έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στις σχολικές μονάδες, όσο και από τα διευθυντικά στελέχη για την καλύτερη δυνατή οργάνωση της εργασίας τους και την επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας.

Πλήρες Κείμενο: pdfΑίτια συγκρούσεων μεταξύ εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1,125 MB