Τελευταίο Τεύχος

Περίληψη

Στο παρόν άρθρο γίνεται καταρχήν μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση εννιά (9) βασικών κατευθυντηρίων παιδαγωγικών αρχών της φιλοσοφίας των ‘’ReggioEmilia’’ Δημοτικών Σχολείων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται: α) το περιβάλλον μάθησης ως εκπαιδευτικός, β) η ανακαλυπτική και δημιουργική μάθηση μέσω μαθησιακών υλικών, γ) η λειτουργία τάξεων με μαθητές πολλαπλών ηλικιών, δ) η διαμόρφωση ενός αυτόνομου προγράμματος σπουδών ανά σχολική μονάδα και ενός αυτορρυθμιζόμενου προγράμματος σπουδών ανά μαθητή, ε) η προαγωγή της αναδυόμενης μάθησης, στ) τα projects ως η βάση της μάθησης, ζ) η μάθηση με σκοπό τη σύναψη σχέσεων των μαθητών με την ομάδα αναφοράς, η) χρήση διαφορετικών μορφών και γλωσσών μάθησης, θ) η εμπλοκή γονέων στην εκπαίδευση των μαθητών. Στο κεφάλαιο ‘’συζήτηση’’ περιγράφεται ο σημαντικός, πολυδιάστατος και αναντικατάστατος ρόλος των εκπαιδευτικών στην καθημερινή μαθησιακή διαδικασία και σχολική ζωή των ‘’ReggioEmilia’’ Δημοτικών Σχολείων. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια να διερευνηθούν οι δυσκολίες, οι προοπτικές και οι προκλήσεις αναφορικά με την εισαγωγή των 9 αναφερόμενων παιδαγωγικών αρχών στην καθεστηκυία δομή, λειτουργία και κουλτούρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος

Πλήρες Κείμενο: pdfΕννιά βασικές κατευθυντήριες παιδαγωγικές αρχές της φιλοσοφίας των ‘’Reggio Emilia’’ Δημοτικών Σχολείων: Οι εκπαιδευτικοί στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας και της σχολικής ζωής: Προκλήσεις και πραγματικότητα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 463 KB