Τελευταίο Τεύχος

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα μιας μικρής έκτασης εμπειρικής ποιοτικής έρευνας για τη σχολική επίδοση ως παράγοντα επαγγελματικού άγχους των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, αλλά και για αποτελεσματικούς τρόπους περιορισμού του φαινομένου. Επίσης, τεκμηριώνεται η καταλληλότητα της ποιοτικής έρευνας ως μεθοδολογίας διεξαγωγής του συγκεκριμένου τύπου έρευνας, ενώ διατυπώνονται τα σχετικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία και την ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων. Τέλος, αναφέρονται επιγραμματικά και κάποιες προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση αυτού του φαινομένου.

Πλήρες Κείμενο: pdfΕπαγγελματικό άγχος εκπαιδευτικών και σχολική επίδοση τελειοφοίτων λυκείου 549 KB