Τελευταίο Τεύχος

Περίληψη

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας για την αποτίμηση του προγράμματος της Εκπαίδευσης Επιμορφωτών Β΄ Επιπέδου Τ.Π.Ε. στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης της Συστάδας των Ξένων Γλωσσών, που υλοποιήθηκε το πρώτο επτάμηνο του 2019 μέσω του μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης. Αρχικά, παρατίθεται το οργανωτικό πλαίσιο, το περιεχόμενο, ο σχεδιασµός και η εκτέλεσή της επιμόρφωσης. Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο με άξονες τη διερεύνηση των απόψεων των επιμορφούμενων για την συμβολή της επιμόρφωσης στο εκπαιδευτικό τους έργο, τη χρήση των πρακτικών του μεικτού μοντέλου και τις προοπτικές αξιοποίησής τους από τους μελλοντικούς επιμορφωτές. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν τη θετική αξιολόγηση του προγράμματος και την επίτευξη των αρχικών προσδοκιών-στόχων. Ως αρνητικά στοιχεία καταγράφονται ο εντατικός ρυθμός των μαθημάτων και η συσσώρευση μεγάλου όγκου επιμορφωτικού υλικού. Τέλος, κατατίθενται προτάσεις για αξιοποίηση στο σχεδιασμό μελλοντικών επιμορφωτικών προγραμμάτων

Πλήρες Κείμενο: pdfΑξιολόγηση του Προγράμματος Εκπαίδευσης Επιμορφωτών Β' Επιπέδου Τ.Π.Ε. στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑ.Κ.Ε.). Η περίπτωση της Συστάδας των Ξένων Γλωσσών 543 KB