Τελευταίο Τεύχος

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση του ρόλου, των χαρακτηριστικών και των διαδικασιών ανάπτυξης και αυτοαξιολόγησης των σύγχρονων εκπαιδευτών ενηλίκων, εστιάζοντας στην περίπτωση των Σχολικών Συμβούλων του Νομού Θεσσαλονίκης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε από τους 68 Σχολικούς Συμβούλους που συμμετείχαν στην έρευνα. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν πως οι συμμετέχοντες Σχολικοί Σύμβουλοι υποστηρίζουν πως ο ρόλος του σύγχρονου Σχολικού Συμβούλου είναι πολύπλευρος καθώς είναι Εκπαιδευτής, Διοργανωτής και Διδάσκοντας. Ακόμη, υποστηρίζουν πως τα κύρια χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν τον σύγχρονο Σχολικό Σύμβουλο είναι η ικανότητα για δημιουργία συνεργατικού μαθησιακού περιβάλλοντος και για καθορισμό των γνωστικών στόχων. Επίσης, διατείνονται ότι είναι αναγκαία η τακτική αυτοαξιολόγηση των Σχολικών Συμβούλων και η ύπαρξη αυτοκριτικής διάθεσης. Οι κυριότερες στρατηγικές ανάπτυξης που πρέπει να χρησιμοποιεί ο σύγχρονος Σχολικός Σύμβουλος είναι η έρευνα δράσης, ο αναστοχασμός και η εργασία σε ομάδες. Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για περαιτέρω επιμόρφωση των Σχολικών Συμβούλων γύρω από τα εν λόγω ζητήματα, έτσι ώστε να μπορέσουν να καταστούν ακόμη πιο αποτελεσματικοί στο πολυσύνθετο έργο τους. Τέλος, όσον αφορά την πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως δεν έχει διεξαχθεί άλλη αντίστοιχη στον ελλαδικό χώρο που να συνδυάζει τον ρόλο, τα χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και ανάπτυξης των Σχολικών Συμβούλων.

Πλήρες Κείμενο: pdfΑντιλήψεις των Σχολικών Συμβούλων σχετικά με τον ρόλο του σύγχρονου Σχολικού Συμβούλου και τις διαδικασίες ανάπτυξης της αυτοαξιολόγησης 479 KB