Τελευταίο Τεύχος

Περίληψη

Η αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου οδήγησε σε θεσμοθέτηση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που του ανατέθηκαν αφορούν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών: από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως την αντιμετώπιση ποικίλων θεμάτων εντός ενός συνεργατικού πλαισίου με χαρακτηριστικό τη συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων.Η εργασία διερευνά τις απόψεις 6 Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου της Αττικής αναφορικά με την αντιμετώπιση του νέου θεσμού από τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων ευθύνης τους. Αξιοποιήθηκε ποιοτική ερευνητική μεθοδολογία και η συλλογή των δεδομένων βασίστηκε σε ημιδομημένη συνέντευξη.Οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως οι εκπαιδευτικοί υποδέχτηκαν το πρόσωπο του Συντονιστή με επιφυλακτικότητα, η οποία κυμαίνεται από διστακτικότητα έως αδιαφορία και υιοθέτηση ουδέτερης στάσης στην αλλαγή. Η εργασία αναδεικνύει την πρόκληση για τα νέα στελέχη να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών της πράξης, ώστε να συνεργαστούν αποτελεσματικά μαζί τους για την προαγωγή του καθημερινού εκπαιδευτικού έργου.

Πλήρες Κείμενο: pdfΑπόψεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για την αποδοχή τους από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων 417 KB