Τελευταίο Τεύχος

Περίληψη

Στην εργασία διερευνώνται οι απόψεις των σπουδαστώντου Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης Κρήτης σε σχέση με την αξιοποίηση σύγχρονων μορφών εκπαίδευσης. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται οι ορισμοί, η λειτουργία και οι κατηγορίες της σύγχρονης – ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης καθώς και τα πλεονεκτήματα – μειονεκτήματά της. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας γίνεται περιγραφή της μεθοδολογίας διεξαγωγής της έρευνας και παρουσιάζονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα που προέκυψαν. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση συμπερασμάτων σχετικά με τις απόψεις των σπουδαστών ΕΠΠΑΙΚ Κρήτης για την αξιοποίηση της τηλεκπαίδευσης.

Πλήρες Κείμενο: pdfΑπόψεις σπουδαστών Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης Κρήτης σε σχέση με την αξιοποίηση σύγχρονων μορφών εκπαίδευσης: Η περίπτωση της τηλεκπαίδευσης 1,548 MB