Τελευταίο Τεύχος

Περίληψη

Textbooks have ideological implications and are a basic vehicle of socialization, conveying knowledge and values. InGreece have made many efforts to change current social norms and gender stereotypes through the education system. Education develops critical thinking, helping to reduce inequality, promoting gender equality, fosters tolerance among people. However, issues of gender-stereotypes often arise because of the ignorance of the legal framework or of different strong stereotypes. Numerous studies have been devoted to textbook content. Lessons like Modern Greek Language presents characters with gendered identities and convey many representations of society.This study presents the results of blended of qualitative and quantitave research in textbook of Modern Greek Language in Secondary Education in Greece. This approach uses a quantitative method to study and compare large amounts of material with a view to studying gendered identities and gendered social roles as a whole versus simply identifying sexism or discrimination against one sex.The findings presented below relate to individual characters counted in the texts and images of textbook.

Πλήρες Κείμενο: pdfΜελετώντας τις αναπαραστάσεις των φύλων και των έμφυλων στερεοτύπων στο σχολικό εγχειρίδιο της Νέας ελληνικής γλώσσας:παραδείγματα από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 496 KB