Τελευταίο Τεύχος

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών και των Καθηγητών-Συμβούλων του μεταπτυχιακού προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου σχετικά με τη σημαντικότητα της ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων τους στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός πλαισίου αποτελεσματικής επικοινωνίας. Αξιοποιώντας την ποσοτική προσέγγιση, τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν μέσω ερωτηματολογίων κλειστού τύπου. Στην έρευνα συμμετείχαν 112 φοιτητές και 20 Καθηγητές-Σύμβουλοι που επιλέχτηκαν με βολική δειγματοληψία. Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι τόσο οι φοιτητές όσο και οι Καθηγητές- Σύμβουλοι θεωρούν πολύ σημαντική την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων για τη μεταξύ τους αποτελεσματική επικοινωνία. Ωστόσο, η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων, η αρνητική στάση διδασκομένων και διδασκόντων απέναντι στα ψηφιακά μέσα και οι τεχνικές δυσκολίες μπορούν να αποτελέσουν εμπόδια στην επικοινωνία αυτή.

Πλήρες Κείμενο: pdfΨηφιακές δεξιότητες και επικοινωνία στην ενήλικη μάθηση: μια έρευνα σε φοιτητές και Καθηγητές-Συμβούλους του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου 486 KB