Τόμος 2 | Τεύχος 3 | 2014

Περίληψη

 

Η παρούσα ερεύνα αποβλέπει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς με διαφορετικό εκπαιδευτικό προφίλ που λειτουργούν στο ίδιο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Η ερευνητική προσπάθεια εστίασε ως «μελέτη περίπτωσης» σε μια εισαγωγική διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών της ομάδας των εκπαιδευτικών της Π.Β.Μ Λακκιάς Θεσσαλονίκης σε σχέση με την προοπτική ανάπτυξης της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης.

Οι ανάγκες της ερευνάς οδήγησαν στην επιλογή ανάπτυξης ποιοτικής στρατηγικής, ενώ για τη συλλογή των δεδομένων εφαρμόστηκε η μέθοδος της «ημιδομημένης» ή «τυποποιημένης ανοιχτού τύπου» συνέντευξης.

Από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε πως η πρόθεση και η στάση των εκπαιδευτικών της Π.Β.Μ. Λακκιάς είναι θετική απέναντι στις επιμορφώσεις ανεξαρτήτως του εκπαιδευτικού τους προφίλ. Επίσης θετική πρόθεση εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί σχεδόν στο σύνολο τους ανεξαρτήτως του εκπαιδευτικού τους προφίλ για τα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα, ωστόσο δεν επιβεβαιώθηκε και η ύπαρξη θετικής στάσης. Η επιλογή εφαρμογής διαβαθμισμένης επιμόρφωσης ή μεικτής συμμετοχής σε σχέση με το εκπαιδευτικό προφίλ των εκπαιδευτικών αποτελεί ιδιαιτέρως λεπτό σημείο που απαιτεί περισσότερη διερεύνηση. Ως κύριοι παράγοντες που θα συμβάλλουν στην επιτυχή υλοποίηση μιας εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για την περίπτωση της Π.Β.Μ. Λακκιάς προσδιορίζονται η πραγματοποίηση προκαταρκτικής ενημερωτικής συνάντησης και η απαλλαγή των εκπαιδευτικών από το κόστος ενός τέτοιου προγράμματος.

 

Πλήρες κείμενο: pdfΜια προσέγγιση στις επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών με ανομοιόμορφο εκπαιδευτικό προφίλ. Η περίπτωση της Πρότυπης Βιοτεχνικής Μονάδας (Π.Β.Μ.) Λακκιάς Θεσσαλονίκης.532.12 KB