Τόμος 1 | Τεύχος 3 | 2013

Περίληψη

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της μεθόδου δημιουργικής μάθησης «Τα έξι καπέλα σκέψης» του Edward de Bono στη διαδικτυακή εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διαδικτυακής εξ αποστάσεως επιμόρφωσης «Learning by six thinking hats», η οποία υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2012-2013 από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης http://elearning.didedra.gr/ της ΔΔΕ Δράμας. Τα κύρια ευρήματα της έρευνας εξάρουν τη σημασία της εφαρμογής της μεθόδου «Τα έξι καπέλα σκέψης» στη διαδικτυακή εξ αποστάσεως επιμόρφωση. Ειδικότερα, η εφαρμογή της μεθόδου προάγει τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συντελεί στην ανάδειξη και αποδοχή διαφορετικών οπτικών και συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης. Η εφαρμογή της μεθόδου έχει θετική επίδραση στους συναισθηματικούς, κοινωνικούς και μεταγνωστικούς στόχους και λιγότερο στους γνωστικούς και στους στόχους αλλαγής στάσεων. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης τονίζουν τη σημασία της καινοτόμας εφαρμογής της θεωρίας των «Έξι καπέλων σκέψης» του de Bono στη διαδικτυακή εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και δείχνουν το δρόμο για περαιτέρω έρευνα.

 

Πλήρες Κείμενο: pdfΕφαρμογή της μεθόδου δημιουργικής μάθησης «Τα Έξι Καπέλα Σκέψης» στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω της διαδικτυακής εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών464.42 KB