Τόμος 8 | Τεύχος 2 | 2020

Περίληψη

Στο άρθρο αυτό γίνεται αναφορά στο αγαθό της γνώσης και στα σπουδαία οφέλη που προκύπτουν για τους σχολικούς οργανισμούς από τη διαχείριση και την ανταλλαγή της ανάμεσα στα μέλη τους. Αρχικά ορίζεται η έννοια της γνώσης και παρουσιάζεται η αξία της ως ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Στη συνέχεια, αφού αποσαφηνιστεί εννοιολογικά ο όρος «διαχείριση γνώσης», παρουσιάζονται κάποιες βασικές αρχές της, καθώς και οι προϋποθέσεις επιτυχούς υλοποίησής της.

Πλήρες Κείμενο: pdfΗ διαχείριση γνώσης ως παράγοντας επιτυχίας του σχολικού οργανισμού 476 KB