Τόμος 5 | Τεύχος 3 | 2017

Περίληψη

 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι Διαδικτυακές Κοινότητες Μάθησης, οι οποίες αποτελούν ένα τρόπο εκπαίδευσης για την επίλυση πολλών από τα προβλήματα επικοινωνίας και συνεργασίας, που συναντώνται στο περιβάλλον της εκπαίδευσης. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του ρόλου του Σχολικού Συμβούλου στην ανάπτυξη της ικανότητας βελτίωσης της μάθησης των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω των Διαδικτυακών Κοινοτήτων Μάθησης. Για το σκοπό αυτό μελετώνται η έννοια της οργανωσιακής μάθησης, της κουλτούρας και του κλίματος μάθησης, τα μοντέλα μάθησης, η δημιουργία αξίας μάθησης και το θεωρητικό πλαίσιο των Διαδικτυακών Κοινοτήτων Μάθησης. Στη συνέχεια παρατίθενται Προτάσεις ανάπτυξης της ικανότητας των σχολείων και των εκπαιδευτικών για βελτίωση της μάθησης, καθώς και το μοντέλο σχεδιασμού μια Διαδικτυακής Κοινότητας Μάθησης. Ακολούθως αναλύεται ο ρόλος και η συμβολή του Σχολικού Συμβούλου ως στρατηγικής παραμέτρου στην ανάπτυξη της ικανότητας των σχολείων και των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της μάθησης μέσω των Διαδικτυακών Κοινοτήτων Μάθησης. Από την παράθεση των δεδομένων καθίσταται σαφές ότι προκειμένου να αναπτυχθεί ένα διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης, απαιτείται ένας συνδυασμός αλληλεπιδράσεων και η συμβολή του Σχολικού Συμβούλου ειδικότητας, αλλά και του Σχολικού Συμβούλου Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης για τη βελτίωση της μάθησης κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση αναγκαία, καθοριστική και επιβεβλημένη.

 

Πλήρες Κείμενο: pdf“Αναπτύσσοντας την ικανότητα των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της μάθησης μέσω των Διαδικτυακών Κοινοτήτων Μάθησης: Ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου”523 KB