Τόμος 5 | Τεύχος 3 | 2017

Περίληψη

 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μία σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση του ρόλου του κατασκευαστικού παιγνιδιού στη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Η έννοια του κατασκευαστικού παιγνιδιού περιλαμβάνει μία ανοιχτή διαδικασία ανακαλυπτικής και ολιστικής μάθησης, στη διάρκεια της οποίας τα παιδιά αποκτούν εσωτερικά κίνητρα, ασκούνται στη λήψη αποφάσεων, και νιώθουν ευχαρίστηση που αυτενεργούν, πειραματίζονται και δημιουργούν κατασκευές με ποικίλα ανοιχτά φυσικά/τεχνητά υλικά. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να οργανώνουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις, πέραν των προσδιορισμένων διδακτικών στόχων του προγράμματος σπουδών, στις οποίες τα παιδιά θα έχουν πολλαπλές ευκαιρίες να εμπλακούν ενεργά και μεθοδικά με το κατασκευαστικό παιγνίδι, εντός και εκτός του χώρου της σχολικής τάξης. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά θα αποκτήσουν νέες εμπειρίες και πρακτικές μάθησης και θα αναπτύξουν βασικές κοινωνικο-γνωστικές και συναισθηματικές δεξιότητες, όπως είναι η αυτονομία, η επιμονή, η φαντασία, η επίλυση προβλημάτων, η ενσυναίσθηση και η θετική αυτοεκτίμηση. Ως αποτέλεσμα, τα παιδιά θα καταστούν περισσότερο επαρκή να ανταποκριθούν στις ακαδημαϊκές απαιτήσεις και κοινωνικές προσδοκίες του σχολείου, ανεξαρτήτως των υφιστάμενων περιορισμών του άμεσου και ευρύτερου οικογενειακού και κοινωνικο-πολιτισμικού τους περιβάλλοντος.

 

Πλήρες Κείμενο: pdfΟ ρόλος του κατασκευαστικού παιγνιδιού στη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία443 KB