Τόμος 5 | Τεύχος 3 | 2017

Περίληψη

 

Η παρούσα εργασία αφορά την πρώτη εφαρμογή της καινοτομίας των Ερευνητών Εργασιών στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και ειδικότερα τις επιμορφωτικές ανάγκες του προέκυψαν στο τέλος της σχολικής χρονιάς 2011-12. Ένα ερωτηματολόγιο με 24 ερωτήσεις αποτέλεσε την βάση της έρευνας στην οποία συμμετείχαν 366 εκπαιδευτικοί. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δεν είχαν εκπαιδευτεί στην καινοτομία πριν αυτή εφαρμοστεί και οι επιμορφωτικές ανάγκες τους εστιάζονται στην μεθοδολογία της έρευνας, την πρακτική εφαρμογή του μαθήματος στην τάξη και την αξιολόγηση των μαθητών. Οι προτάσεις των συμμετεχόντων έδειξαν το ενδιαφέρον τους για την βελτίωση και την διδασκαλία του μαθήματος και στις υπόλοιπες τάξεις του λυκείου.

 

Πλήρες Κείμενο: pdfΗ επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην καινοτομία των ερευνητικών εργασιών600 KB