Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει πώς η αναδυόμενη ενηλικιότητα επιτυγχάνεται σε διάφορες χώρες του εξωτερικού και στην Ελλάδα καθώς και τη σχέση της αναδυόμενης ενηλικιότητας με την Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική αλλά και τον τρόπο που η Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική διευκολύνει τις μεθόδους διδασκαλίας των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών. Η έρευνα αυτή έγινε με τη μέθοδο της συστηματικής βιβλιογραφικής επισκόπησης. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν προηγούμενες ποσοτικές, ποιοτικές και μεικτές έρευνες σχετικά με την αναδυόμενη ενηλικιότητα και την Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική, τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα τους και τρόπο που η Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική διευκολύνει την μέθοδο διδασκαλίας των καθηγητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική επισκόπηση που έγινε φαίνεται πως η αναδυόμενη ενηλικιότητα επηρεάζεται από τον πολιτισμό, τη θρησκεία και τις κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις της κάθε χώρας. Επιπλέον, διαπιστώνεται πως η Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική έχει αρκετά οφέλη και στους φοιτητές και στους ίδιους τους καθηγητές. Τέλος, παρατηρείται πως τα χαρακτηριστικά της αναδυόμενης ενηλικιότητας αναδεικνύονται περισσότερο υπό το πρίσμα της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής. Η παρούσα έρευνα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο πτυχιακής εργασίας στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Πλήρες Κείμενο: pdfΑναδυόμενη ενηλικιότητα και Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Μια συστηματική βιβλιογραφική επισκόπηση 317 KB