Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Η παρούσα εργασία διερευνά τις απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είκοσι επτά Τάξεων Υποδοχής Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, ως προς την αποτίμηση της λειτουργίας τους, στις περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, των Γρεβενών και της Κοζάνης, κατά τα τρία σχολικά έτη 2017-18 έως και 2019-20. Επίσης, παρουσιάζει προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας τους, με σκοπό την προώθηση της ισότιμης ένταξης όλων των μαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Τα δεδομένα της έρευνας αντλήθηκαν από τις ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής, οι οποίες μελετήθηκαν και αξιοποιήθηκαν ως μελέτες περίπτωσης. Τα ευρήματα καταδεικνύουν πως οι Τάξεις Υποδοχής καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη στήριξης των μαθητών/τριών, που φοιτούν σε Δημοτικά Σχολεία, ως προς την ενδυνάμωση της ελληνομάθειας και τη διαμόρφωση κατάλληλων επιβοηθητικών συνθηκών για τη μείωση της σχολικής διαρροής, ώστε να επιτευχθεί, ει δυνατό, καθολική και πλήρης ενσωμάτωση των μαθητών/τριών, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, στην εκπαιδευτική διαδικασία. Καταγράφηκε πρόοδος στη μαθητική επίδοση, κυρίως στον γραμματισμό και στον αριθμητισμό, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών/τριών, καθώς και βελτίωση της κοινωνικοποίησης και του σχολικού κλίματος. Ωστόσο, φάνηκε ότι απαιτείται προσπάθεια βελτίωσης στη συνεργασία της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών των Τάξεων Υποδοχής με τους γονείς των μαθητών/τριών. Γενικά, οι τάξεις υποδοχής, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, με κυριότερη μια στοχευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των Τάξεων Υποδοχής αλλά και όλων των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, μπορούν να συμβάλουν στην κατεύθυνση της συμπερίληψης και στη μείωση της σχολικής διαρροής. Τέλος, προς άρση πολλών αδιεξόδων, προτείνεται η τακτική συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, η αξιοποίηση της εμπειρίας των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στις Τάξεις Υποδοχής, μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης, όπως, επίσης, και η κατάλληλη, στοχευμένη χρήση νέου χειραπτικού αλλά και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.

Πλήρες Κείμενο: pdfΛειτουργία των Τάξεων Υποδοχής Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας: Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών υπηρετούντων σε αυτές, μέσω των υποβεβλημένων εκθέσεών τους 479 KB