Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αναδείξει την πιθανότητα επίδρασης του προφίλ των νηπιαγωγών στις αντιλήψεις τους για την εισαγωγή μιας ξένης γλώσσας, ειδικότερα της Αγγλικής γλώσσας, ως γνωστικό αντικείμενο στο Νηπιαγωγείο. Αναλυτικότερα, διερευνήθηκε το κατά πόσο και σε ποιο βαθμό κοινωνικό-δημογραφικά στοιχεία που αφορούν την κάθε νηπιαγωγό ξεχωριστά (π.χ. έτη προϋπηρεσίας, ηλικία, γνώση αγγλικής γλώσσας κ.τ.λ.) σχετίζονται με τις απόψεις της ως προς την υιοθέτηση ή όχι αυτής της καινοτομίας στην προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Η έρευνα έγινε με τη χρήση της ποσοτικής μεθόδου ανάλυσης και η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσα από ερωτηματολόγια με ερωτήσεις κλειστού τύπου που δόθηκαν σε νηπιαγωγούς που εργάζονται σε δημόσια σχολεία της χώρας. Το δείγμα που μελετήθηκε αφορά 50 νηπιαγωγούς της χώρας μας και η στατιστική ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων έγινε με το λογισμικό πακέτο SPSS για σύνθετα στατιστικά δεδομένα. Μέσα από το συγκεκριμένο ερευνητικό εγχείρημα καταδεικνύεται ότι τα κοινωνικό-δημογραφικά στοιχεία που αφορούν την κάθε νηπιαγωγό, όπως η ηλικία, η επιμόρφωση και η κατάρτισή της, η διδακτικής της προϋπηρεσία, η γεωγραφική θέση του σχολείου κτλ. δεν επηρεάζουν τις απόψεις της για την ένταξη της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο.

Πλήρες Κείμενο: pdfΠροφίλ νηπιαγωγών και διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο-Διερεύνηση επίδρασης 751 KB