Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη δια βίου μάθηση. Η έρευνα που διεξήχθη ήταν ποσοτική μέσω της χρήσης ερωτηματολογίων. Στην έρευνα συμμετείχαν 126 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη μέθοδο της χιονοστιβάδας. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες θεωρούν τη δια βίου μάθηση σημαντικό παράγοντα για την εξέλιξη του επαγγέλματος τους. Ως κίνητρα συμμετοχής σε προγράμματα δια βίου μάθησης αναφέρθηκαν, η βελτίωση της επαγγελματικής κατάστασης, η προσαρμογή σε νέα εκπαιδευτικά δεδομένα, ο εμπλουτισμός του γνωστικού κεφαλαίου, η αναγκαιότητα παρακολούθησης δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης και η παροχή πιστοποιητικών. Αντιστοίχως ως ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής υποστηρίχθηκαν η μεγάλη χρονική διάρκεια των προγραμμάτων, ο περιορισμένος χρόνος, η μη ορθή οργάνωση, οι οικογενειακές υποχρεώσεις, η μη έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, τα κόστη μετακίνησης, η ηλικία, ηανυπαρξία κινήτρου μισθολογικής εξέλιξης.

Πλήρες Κείμενο: pdfΗ Συμβολή της Δια Βίου Μάθησης στους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 577 KB