Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν (α) να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο νοηματοδοτούνται οι έννοιες Φυσική Δραστηριότητα (ΦΔ), και Φυσική Κατάσταση (ΦΚ) σε παρεμβάσεις που διεξάγονται σε σχολικό περιβάλλον και στοχεύουν στην προαγωγή της υγείας των μαθητών, και (β) να προτείνει την εφαρμογή εντός του μαθήματος Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) ενός πλαισίου βιοπαιδαγωγικής θεώρησης των παραπάνω εννοιών. Διεξήχθη συστηματική ανασκόπηση μελετών που δημοσιεύτηκαν από το 2000 έως σήμερα και από το σύνολο των 73 ερευνών που ανασύρθηκαν χρησιμοποιήθηκαν οι 33 δεδομένου ότι πληρούσαν συνδυαστικά τα κριτήρια που είχαν τεθεί. Το «διδακτικό τρίγωνο» χρησιμοποιήθηκε ως θεωρητικό πλαίσιο για την ανάλυση των ερευνών που εξετάστηκαν. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι στην πλειοψηφία των ερευνών που εξετάστηκαν υιοθετείται η προσέγγιση του υγιεινισμού, η οποία συνδέει τα οφέλη της συμμετοχής στην άσκηση και τη ΦΔ με φυσιολογικές και γνωστικές μεταβολές στην ανάπτυξη των μαθητών. H ανάλυση, βάσει του διδακτικού τριγώνου, έδειξε πως ο υγιεινισμός ανάγει τη βελτίωση της υγείας σε μία πρωτίστως ατομική προσπάθεια και επομένως αδυνατεί να αποτυπώσει την δυναμική της σχέσης μαθητή-εκπαιδευτικού-περιεχομένου ΦΑ στη διαμόρφωση συνηθειών και στάσεων άσκησης και ΦΔ. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, η βιοπαιδαγωγική προσέγγιση, όπως παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, εστιάζει στην υγεία ως υπαρξιακό αγαθό που κατακτάται βιωματικά μέσω της συμμετοχής των μαθητών σε περιεχόμενο άσκησης και ΦΔ που τους διεγείρει πρωτίστως σε επίπεδο κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης. Σε μελλοντικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, προτείνεται να υιοθετηθεί η βιοπαιδαγωγική προσέγγιση εντός μοντέλων διδασκαλίας της ΦΑ και να εξεταστεί ο βαθμός κατά τον οποίο η εφαρμογή της μπορεί να επιφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη σε δείκτες μάθησης και ανάπτυξης που σχετίζονται με την υγεία των μαθητών.

Πλήρες Κείμενο: pdfΗ νοηματοδότηση της υγείας στην σχολική Φυσική Αγωγή. Μια βιοπαιδαγωγική προσέγγιση 616 KB