Αρχικη

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει εάν ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα εκπαίδευσης με χρήση πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης είναι κατάλληλο για εκπαίδευση ενήλικων εκπαιδευόμενων που επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαιδευτική ρομποτική, διότι υπάρχει μεγάλο κενό σε μια συλλογική εκπαιδευτική διαδικασία για την εκπαίδευση εκπαιδευτών ρομποτικής. Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας 6 εβδομάδων συμμετείχαν τριάντα εκπαιδευτές ρομποτικής είτε σε προχωρημένο, είτε σε βασικό είτε σε αρχάριο επίπεδο με διαφορετικό επαγγελματικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Η μελέτη εξέτασε ποσοτικά και ποιοτικά εάν μπορεί η εκπαιδευτική ρομποτική να διενεργηθεί εξ αποστάσεως και την καταλληλότητα αυτής της μεθόδου. Τα αποτελέσματα της μελέτης ανέδειξαν ότι το πρόγραμμα είχε θετικό αντίκτυπο στους συμμετέχοντες, καθώς υπέδειξε τις δυνατότητες που υπάρχουν ώστε να αναπτυχθεί ακόμη περαιτέρω. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν την ικανοποίηση τους από το πρόγραμμα καθώς και τα σκέλη που θέλουν περαιτέρω βελτίωση. Επομένως, παρά το γεγονός της ανομοιομορφίας του δείγματος σε σχέση με τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά, έγινε αντιληπτό ότι η εκπαιδευτική ρομποτική μπορεί να διδαχθεί σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου μέσα από εξειδικευμένες πλατφόρμες εκπαίδευσης και χρειάζεται περαιτέρω πιλοτική εφαρμογή αντίστοιχων προγραμμάτων ώστε, να γενικευθούν αποτελέσματα από διάφορα πακέτα εκπαιδευτικής ρομποτικής με απότοκο να οδηγηθούμε σε κατά κόρον εφαρμογή και εκπαίδευση εκπαιδευτών ρομποτικής.

Πλήρες Κείμενο: pdfΕκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων σε Εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 1370 KB