Αρχικη

Περίληψη

Η εισαγωγή του θεσμού του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας στο πλαίσιο του Νόμου 4186/2013 αποτέλεσε όχι μόνο μια εμφατική αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για το ζήτημα της Μαθητείας στη χώρα μας, αλλά και μια νέα προσπάθεια ενίσχυσης της σύνδεσης της ΕΕΚ με την αγορά εργασίας, συνδυάζοντας την ενδοσχολική εκπαίδευση με την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. Μετά την ολοκλήρωση τριών χρόνων παρουσίας και εφαρμογής του θεσμού, με σημαντικά οφέλη για τους μαθητευόμενους, αναδύονται κάποιοι παράγοντες που δυσχεραίνουν τη συμμετοχή και τη λειτουργία των εμπλεκόμενων στη Μαθητεία εκπαιδευτικών.
Το παρόν άρθρο έχει ως σκοπό την καταγραφή, τη διερεύνηση και την ερμηνεία των προσωπικών απόψεων δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικών των Επαγγελματικών Λυκείων της Πάτρας αναφορικά με τις δυσκολίες που συνάντησαν κατά την υλοποίηση της Μαθητείας το σχολικό έτος 2018-2019. Επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος για τη διεξαγωγή της έρευνας, οι ημιδομημένες συνεντεύξεις ως εργαλείο για τη συλλογή δεδομένων και η θεματική ανάλυση για την επεξεργασία τους. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο έργο τους, με κυριότερες τη γραφειοκρατία, την έλλειψη ενημέρωσης για το θεσμικό πλαίσιο της Μαθητείας, την εκτεταμένη ύλη, το χαμηλό γνωστικό επίπεδο και την αδιαφορία μαθητευόμενων.

Πλήρες Κείμενο: pdfΔιερεύνηση απόψεων των εκπαιδευτικών Επαγγελματικών Λυκείων για τις δυσκολίες που συνάντησαν στην υλοποίηση της Μαθητείας. Μία μελέτη περίπτωσης 1.328 MB