Αρχικη

Περίληψη

H παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάδειξη της τέχνης ως ικανοποιητικού εργαλείου δημιουργίας ανθρωπιστικών αξιών και μετασχηματισμού λανθασμένων κοινωνικών στερεοτυπικών ιδεών σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στηρίχτηκε σε δράση που υλοποιήθηκε με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας ΑΜΕΑ στα σχολεία (3 Δεκεμβρίου) και αναφέρεται στην από κοινού υλοποίηση δράσεων των μαθητών ενός περιαστικού Γυμνασίου της Πάτρας με τους κατ’ αντιστοιχία ηλικιακά μαθητές σχολείου Ειδικής Αγωγής. Τα συμπεράσματα της έρευνας εξήχθησαν από αποδελτίωση ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν στους συμμετέχοντες μαθητές του συμβατικού τύπου γυμνασίου, πριν και μετά την επίσκεψη των μαθητών του ειδικού σχολείου. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι από τις τρεις από κοινού υλοποιηθείσες δράσεις (κηπουρική, γυμναστική, καλλιτεχνική δημιουργία –κολλάζ), η καλλιτεχνική δημιουργία προκρίθηκε από τους ερωτηθέντες μαθητές ως η πλέον ευχάριστη και αποτελεσματική δραστηριότητα συνεργασίας με άτομα με ειδικές ανάγκες. Αξιοσημείωτο είναι ότι η παραπάνω διαπίστωση εκφράστηκε κυρίως από μαθητές που δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία σε συνεργασία με άτομα με ειδικές ανάγκες. Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν ότι το σύνολο των μαθητών δήλωσαν ότι επιθυμούν να επαναληφθεί η συνεργασία μεταξύ των δύο σχολείων, μέσω της οποίας μετασχημάτισαν την αρχική τους εικόνα ως προς τις περιορισμένες ικανότητες που συνήθως αποδίδουν στα ΑΜΕΑ.

Πλήρες Κείμενο: pdfΗ Tέχνη ενώνει μαθητές με και χωρίς ειδικές ανάγκες: Μελέτη περίπτωσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 640 KB