Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Οι προδιαγραφές λειτουργίας των Σ.∆.Ε., σε πλήρη συνάρτηση με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, στηρίζονται σε βιωματικές διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τόσο την ηλικία, όσο και την απόσταση της ομάδας-στόχου από την τυπική εκπαίδευση. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μία διδακτική προσέγγιση της Αγγλικής Γλώσσας που απευθύνεται σε ενηλίκους εκπαιδευόμενους Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Οι διδακτικές μεθοδολογίες που ακολουθήθηκαν είναι αυτές της Ομαδοκεντρικής διδασκαλίας και του Σχεδίου Εργασίας, οι οποίες μετασχηματίζουν το ρόλο του εκπαιδευτικού, από καθοδηγητή σε συντονιστή και εμψυχωτή της εργασίας, και προωθούν την ανάληψη πρωτοβουλιών, την αυτενέργεια, την ανακαλυπτική μάθηση και την εξατομίκευση της διδασκαλίας. Τέλος, ένα ερωτηματολόγιο τύπου Portfolio, αξιοποιήθηκε ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευομένων και συνάμα αξιολόγησης των επιλογών του εκπαιδευτή

Πλήρες Κείμενο: pdf‘Οι διακοπές έφτασαν’: Μία διδακτική προσέγγιση της Αγγλικής Γλώσσας στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 392 KB