Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εμπειρικής έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Πέλλας, αναφορικά με τους παράγοντες που συμβάλλουν στην παρακίνηση τους καθώς, επίσης, και η αποτύπωση του ρόλου και της συμβολής του διευθυντή σε αυτή. Η ερευνητική μέθοδος που επιλέχθηκε ήταν η ποσοτική με εργαλείο έρευνας το ερωτηματολόγιο. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί έχουν αρκετά υψηλό το επίπεδο της ατομικής τους παρακίνησης και θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικούς παρακινητικού ςπαράγοντες το συνεργατικό κλίμα με τους συναδέλφους τους και τις διαπροσωπικές σχέσεις γενικότερα, τη δίκαιη συμπεριφορά από το Διευθυντή, τη σύνδεση της απόδοσης με τις ανταμοιβές, το σαφή καθορισμό των καθηκόντων τους, τις καλές συνθήκες εργασίας και την επικαιροποίηση των γνώσεων τους στο διδακτικό τους αντικείμενο. Η παρούσα έρευνα ολοκληρώνεται με τη διατύπωση συμπερασμάτων σχετικά μετις πρακτικές και τους παράγοντες που παρακινούν τους εκπαιδευτικούς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τους κινητοποιήσουν θετικά. Τα ευρήματα μπορεί να αποδειχτούν χρήσιμα, αφενός για τους διευθυντές των σχολικών μονάδων και αφετέρου για τους έχοντες την ευθύνη για τον προγραμματισμό και τις αποφάσεις της κρατικής εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και να αποτελέσουν ερέθισμα για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.

Πλήρες Κείμενο: pdfΗ παρακίνηση των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Πέλλας και ο ρόλος της Ηγεσίας 555 KB