Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Το άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα περιγραφικής, εμπειρικής έρευνας που αναφέρονται στο ρόλο του εκπαιδευτικού ως μέντορα στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως αυτός καταγράφεται σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών και των φοιτητών, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό του μοντέλου της μεντορείας κατά την πρακτική άσκηση που εφαρμόζεται στο Τμήμα.
Μεθοδολογικά, η έρευνα έχει ως δείγμα 40 εκπαιδευτικούς και 40 φοιτητές που παρακολούθησαν μία επιστημονική ημερίδα του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου τον Ιούνιο 2016. Εργαλείο συλλογής των δεδομένων αποτέλεσε ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας, ενώ ο τρόπος ανάλυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας είναι η περιγραφική ανάλυση.
Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων διαπιστώθηκε ότι το σημαντικότερο κίνητρο για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών ως μέντορες είναι η θέλησή τους να μεταδώσουν γνώσεις και εμπειρία, ότι οι σημαντικότερες ενέργειες από τη μεριά του μέντορα είναι η συμβουλευτική στήριξη – ανάπτυξη παιδαγωγικών δεξιοτήτων και η παροχή ερεθισμάτων για ανατροφοδότηση – στοχασμό, και ότι οι προγραμματισμένες συναντήσεις, για να συζητείται η πρόοδος της διδασκαλίας, αποτελούν τις σημαντικότερες μεθόδους συμβουλευτικής μεταξύ μέντορα και φοιτητή.
Συμπερασματικά, από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνεται ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου θεωρούν ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως μέντορα στην Πρακτική Άσκηση είναι ιδιαίτερα σημαντικός και πολυδιάστατος για τη διευκόλυνση και καθοδήγηση των φοιτητών, ούτως ώστε να ενταχθούν σε προγράμματα μεντορείας στο πλαίσιο των πρακτικών ασκήσεων στα Παιδαγωγικά Τμήματα.

Πλήρες Κείμενο: pdfΟ ρόλος του/της εκπαιδευτικού ως συμβούλου – μέντορα στην πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών: Απόψεις εκπαιδευτικών και φοιτητών/τριών του Π.Τ.Δ.Ε. 778 KB