Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέσω της ανάλυσης 21 ερευνών της τελευταίας δεκαετίας (2008-2018) στην Ελλάδα και διεθνώς. Εξετάζονται η κινητοποίηση και βελτίωση των επιδόσεων των εκπαιδευόμενων, οι στάσεις και πεποιθήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών, τα πλεονεκτήματα, οι δυσχέρειες, οι προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής της, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν κενά και να διατυπωθούν προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Από τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης προκύπτει ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία συμβάλλει στην κινητοποίηση των μαθητών, στη βελτίωση των επιδόσεών τους, και στη διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και πεποιθήσεων εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικών. Η καθολική συμμετοχή των μαθητών, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, η γνώση και εμπειρία, η εστίαση στη δημιουργία ομάδας μαθητών σε διαφοροποιημένες τάξεις, οι ευκαιρίες των εκπαιδευτικών για αμοιβαία εμπλοκή στην πρακτική της διαφοροποιημένης διδασκαλίας καταγράφονται ως κυριότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου. Ως σημαντικότερες δυσχέρειες καταγράφονται οι λανθασμένες αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις βασικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, ο αυξημένος χρόνος προετοιμασίας, η απαιτητική και επίπονη διαδικασία, η έλλειψη χρόνου και υλικοτεχνικής υποδομής. Τέλος, η συμβολή της θετικής αξιολόγησης στην εφαρμογή της από τους εκπαιδευτικούς, η εξοικείωση με τη συγκεκριμένη διδακτική μέθοδο και η επαγγελματική τους ανάπτυξη, καταγράφονται ως οι σημαντικότερες προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

Πλήρες Κείμενο: pdfΗ διαφοροποιημένη διδασκαλία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: ανασκόπηση ερευνών 861 ΚB