Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ μεταγνωστικής ενημερότητας, ακαδημαϊκής αυτοαποτελεσματικότητας, ακαδημαϊκής αυτοαντίληψης και ακαδημαϊκής επίδοσης μαθητών Γυμνασίου και η συνεισφορά των τριών πρώτων στην μεταβλητότητα της μέσης ακαδημαϊκής επίδοσης.Για το σκοπό αυτό μοιράσαμε ερωτηματολόγιο Μεταγνωστικής Ενημερότητας (JrMAI), και ερωτηματολόγιο Ακαδημαϊκής Αυτοαναφοράς (ΠΑΤΕΜ ΙΙΙ) σε μαθητές Γυμνασίου. Οι μαθητές κατέγραψαν τον βαθμολογικό μέσο όρο. Το δείγμα της έρευνας ήταν 191 μαθητές του ιδιωτικού σχολείου Νέα Γενιά Ζηρίδη, ηλικίας 12 ως 14 ετών (M=13.09, SD=0.762). Από τις αναλύσεις συσχετίσεων προκύπτει μέτρια σημαντική συσχέτιση μεταξύ μεταγνωστικής ενημερότητας και ακαδημαϊκής επίδοσης (r=0.19, p<0.01) και υψηλή σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ ακαδημαϊκής αυτοαντίληψης και ακαδημαϊκής επίδοσης. Μέσω ανάλυσης ανεξάρτητων δειγμάτων t-test προκύπτει ότι οι διαφορές φύλου δεν έχουν σημαντική επίδραση στην μεταγνωστική ενημερότητα (t=0.227, p>0.05). Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν σχετικές μελέτες από τη διεθνή βιβλιογραφία.

Πλήρες Κείμενο: pdfΔιερεύνηση της σχέσης μεταξύ μεταγνωστικής ενημερότητας, ακαδημαϊκής αυτοαντίληψης, ακαδημαϊκής αυτοαποτελεσματικότητας και ακαδημαϊκής επίδοσης μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 548 ΚB