Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών δημόσιων σχολείων. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε η επίδραση της βαθμίδας εκπαίδευσης στην επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Στην έρευνα συμμετείχαν 430 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από διάφορες περιοχές της χώρας, οι οποίοι δίδασκαν σε δημόσια σχολεία. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν την κλίμακα (Maslach Burnout Inventory-Educators Survey, M.B.I.-E.S), των Maslach, Jackson, & Leiter, (1996) η οποία αξιολογούσε την επαγγελματική εξουθένωση. Για τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση και t-test. Τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης έδειξαν τις τρεις διαστάσεις του ερωτηματολογίου της επαγγελματικής εξουθένωσης ενώ από το t-test φάνηκε στατιστικά σημαντική επίδραση της βαθμίδας εκπαίδευσης στην επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξέφρασαν ότι βιώνουν μεγαλύτερα επίπεδα εξουθένωσης έναντι των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Πλήρες Κείμενο: pdfΕπαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης555 KB