Αρχικη

Περίληψη

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΔΔΤΕΕ) σχετικά με τη δόμηση αποτελεσματικών προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική προσέγγιση με ημιδομημένες συνεντεύξεις. Στα συμπεράσματα αναδεικνύεται η συνεργασία μεταξύ της σχολικής κοινότητας για τη συνδιαμόρφωση των επιμορφωτικών στόχων και προκρίνεται η εφαρμογή ενός συνεργατικού μοντέλου επιμόρφωσης με την αξιοποίηση της εμπειρίας όχι μόνο εκπαιδευτικών, αλλά και μαθητών και γονέων. Σύμφωνα με τις απόψεις του δείγματος, το περιεχόμενο της επιμόρφωσης θα πρέπει να στηρίζεται σε μελέτη βασικών πτυχών του φαινομένου, αλλά και σε θεματικές, όπως η ενσυναίσθηση, η δυναμική της ομάδας και οι διαπροσωπικές σχέσεις. Ως επιμορφωτές προκρίνονται ειδικοί επιστήμονες, αλλά και εκπαιδευτικοί με εμπειρία στο χειρισμό περιστατικών σχολικού εκφοβισμού, ενώ η μεθοδολογία της επιμόρφωσης θεωρείται ότι πρέπει να βασίζεται στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Τέλος, προτείνονται άλλες συμπληρωματικές πρακτικές και δράσεις.

 

Πλήρες κείμενο: pdfΣχεδιασμός προγράμματος ενδοσχολικής επιμόρφωσης για τον σχολικό εκφοβισμό. Διερεύνηση απόψεων εκπαιδευτικών Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης496.57 KB