Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

 

Αποτελεί σήμερα κοινό τόπο τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι θεσμός στρατηγικής σημασίας για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών καθώς και για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συστημάτων. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να ανιχνευθούν οι επιμορφωτικές ανάγκες και προτιμήσεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας σε συνάρτηση με το εκπαιδευτικό τους προφίλ. Εφαρμόστηκε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, η στατιστική ανάλυση του οποίου έδειξε ότι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν ενδιαφέρον για επιμόρφωση σε θεματικές διαφορετικές του αντικειμένου σπουδών τους σε επίπεδο βασικού πτυχίου, δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακών σπουδών. Αξιοσημείωτο εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων εξεδήλωσε προτίμηση για μεθόδους επιμόρφωσης που συνάδουν με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

Πλήρες κείμενο: pdfΟι σπουδές ως παράγοντας διαμόρφωσης των αναγκών επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: ερευνητικά πορίσματα 339.16 KB