Αρχικη

Περίληψη

Το σχολικό κλίμα αποτελεί βασική συνιστώσα διαμόρφωσης της σχολικής πραγματικότητας και συμβάλλει σημαντικά στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου. Άρα, η αξιολόγησή του αποτελεί μια επιτακτική και επιβεβλημένη διαδικασία, καθώς δεν υπάρχει τομέας της σχολικής πραγματικότητας που να μην είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη διαδικασία της αξιολόγησης. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει τις αντιλήψεις, ενδοιασμούς ή ενδεχόμενες αντιστάσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τον ρόλο του σχολικού κλίματος και την αξιολόγησή του. Το άρθρο διαρθρώνεται σε δύο μέρη, στο μεν πρώτο επιχειρείται η θεωρητική προσέγγιση του θέματος μέσω της εννοιολογικής οροθέτησης του σχολικού κλίματος, της διάκρισής του από τη σχολική κουλτούρα και της αναφοράς στις κατηγορίες, στις διαστάσεις και στους παράγοντες διαμόρφωσής του. Ακολούθως, μέσα από την παράθεση της σχετικής βιβλιογραφίας γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, καταλήγοντας στην αξιολόγηση του σχολικού κλίματος. Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται η εμπειρική τεκμηρίωση του θέματος μέσω μιας ευσύνοπτης αναφοράς στη μεθοδολογία της έρευνας, στα σημαντικότερα ευρήματα, στις συμπερασματικές διαπιστώσεις και τις προτάσεις που καταλήγουμε βάσει των ευρημάτων.

Πλήρες Κείμενο: pdfΤο σχολικό κλίμα και η αξιολόγησή του: αντιλήψεις, ενδοιασμοί και αντιστάσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης580 ΚB

 

qr